Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12102-1:2022

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с компресори с електрическо задвижване. Определяне на нивото на звукова мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

17.140.20     27.080  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява изисквания за определяне, в съответствие със стандартизирана процедура, на нивото на звуковата мощност, излъчвана в околния въздух от климатизатори, термопомпи, агрегати за охлаждане на течности с компресори с електрическо задвижване, когато се използват за отопление и/или охлаждане на помещенията, и/или за процес, както е описано в серията EN 14511 и влагоуловители, както е описано в EN 810.
Този документ обхваща също измерването на нивото на звукова мощност на климатизатори с кондензатор за охлаждане чрез изпарение, както е определено в EN 15218. Измерването обаче ще бъде направено без външно подаване на вода и по този начин тези устройства ще се считат за други климатизатори, обхванати от серията EN 14511.
Подчертава се, че този стандарт за измерване се отнася само до шум от движението на въздуха.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

206/2012

Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане

626/2011

Прилагане на Директива 2010/30/ЕС по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори

811/2013

Енергийно етикетиране на отоплителни топлоизточници

813/2013

Изисквания за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници

2016/2281

Регламент относно изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни и охладителни продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12102-1:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12102-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12102-1:2022