Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12102-1:2022

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с компресори с електрическо задвижване . Определяне на нивото на звукова мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers

Главна информация

60.55     22.05.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

17.140.20     27.080  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт установява изисквания за определяне, в съответствие със стандартизирана процедура, на нивото на звуковата мощност, излъчвано в околния въздух от климатизатори, термопомпи, агрегати за охлаждане на течности с компресори с електрическо задвижване, когато се използват за отопление и/или охлаждане на помещенията, и/или за процес, както е описано в серията EN 14511 и влагоуловители, както е описано в EN 810.
Този европейски стандарт обхваща също измерването на нивото на звуковата мощност на климатизатори с кондензатор за охлаждане чрез изпарение, както е определено в EN 15218. Измерването обаче ще бъде направено без външно подаване на вода и по този начин тези устройства ще се считат за други климатизатори, обхванати от серията EN 14511.
Подчертава се, че този стандарт за измерване се отнася само до шум от движението на въздуха.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

206/2012

Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане

626/2011

Прилагане на Директива 2010/30/ЕС по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори

811/2013

Допълване на Директива 2010/30/ЕС по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение

813/2013

Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници

2016/2281

Изпълнение на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12102-1:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12102-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
22.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12102-1:2022