Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50270:2021

Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород

Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen

Главна информация

45.99     22.02.2021 г.

50.20    2.04.2021 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

13.320  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за електромагнитната съвместимост (EMC) на електрически апарати за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород, които са предмет на стандартите за ефективност на газовите апарати, например EN 45544 (всички части), EN 50104 , EN 50194 (всички части), EN 50291 (всички части), EN 50379 (всички части), EN 50543, EN 50545 1, EN 60079 29 1 или EN 60079 29 4. ЗАБЕЛЕЖКА За целите на този стандарт думата „ токсичен „обхваща“ много токсичен, „токсичен“, „вреден“, „разяждащ“, „дразнещ“, „сенсибилизиращ“, „канцерогенен“, „мутагенен“ и „тератогенен“.Този документ се прилага за апарати, предназначени за използване в жилищни, търговски обекти и обекти на леката промишленост, както и за апарати, предназначени за употреба в промишлена среда, и включва апарати с променлив ток, постоянен ток или батерии. Този документ е приложим и за апарати, които са предназначени за употреба в опасни зони, които могат да съдържат експлозивна или потенциално експлозивна атмосфера. Той обхваща само нормалната работа и не покрива изискванията за безопасност, свързани с EMC явленията. Този документ е продуктов стандарт, който е базиран на серията продуктови стандарти EN 61326-1. prEN 50270:2019 има предимство пред серията продуктови стандарти и пред общите стандарти. Този документ се прилага за електрически апарати за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород, които включват функции, посочени от производителя като функции за безопасност, а могат да включват и функции, които не са определени като функции за безопасност. Всички стандарти за ефективност за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород включват минималните изисквания за функционална безопасност, посочени в EN 50271. Съществуват и газови детектори и системи за откриване на газ, които са предназначени да се използват с нива на пълна безопасност от SIL 1 до SIL 3 съгласно EN 50402 и EN 61508 (всички части). За функционална безопасност при промишлени приложения този документ взема предвид онези аспекти на EN 61326-3-2, свързани с функцията на измерване и функция на апарата за предупреждение, определена като функция за безопасност. Този стандарт определя изисквания за изпитвания за устойчивост във връзка с непрекъснати и преходни, проведени и излъчени смущения, включително електростатични разряди, както и за изпитвания за емисии. Изискванията за изпитването са посочени за всеки разглеждан изход. Апаратите, попадащи в обхвата на този документ, се класифицират, както следва, по следните типове.
- Тип 1: апарати, предназначени за използване в жилищни, търговски обекти и обекти на леката промишленост, както е описано в EN 61000-6-1 и EN 61000-6-3.
- Тип 2: апарати, предназначени за използване в промишлена среда, както е описано в EN 61000-6-2 и EN 61000-6-4.
Апарат от тип 1, за който производителят твърди, че нивото на пълната безопасност трябва да се счита за апарат от тип 2 по отношение на изискванията за имунитет.
Този документ не се прилага за нито едно от следните: - апарати, предназначени за откриване на прах или мъгла във въздуха; - научни или лабораторни апарати, използвани само за анализ или измерване; - апарати, използвани изключително за целите на измерването на процесите; - апарати за медицински цели; - апарати, използвани за измерване на алкохол от дъха - апарати, предназначени за директно измерване на отработени газове от автомобила.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50270:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50270:2015/AC-08:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50270:2021
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
22.02.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 50270:2021