Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17440:2020

Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

Assessment and retrofitting of existing structures
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.010.30  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) Този документ предоставя допълнителни или изменени препоръки към тези в EN 1990 за да обхване оценяването на съществуващи конструкции (виж EN 1990:2002, 1.1(4)), и оставащи части от съществуващи конструкции, които са били променени, разширени, усилени или възстановени.
Забележка 1: Оценяването на една съществуваща конструкция е, в много аспекти, различно от проектиране на нова конструкция, виж въведението.
Забележка 2: Може да има някои аспекти в EN 1990, които се изискват при проектирането, но не са приложими при оценяването. Определянето на тези аспекти в EN 1990, които не са приложими, може да бъде включено в определяне на целите на оценяването и подхода към него, виж 5.
Забележка 3: Този документ се базира на общите изисквания и принципи за надеждност на конструкциите в Еврокодове EN 1990 и EN 1991.
(2) Този документ обхваща общи принципи по отношение на действията при оценяването, допълващи EN 1991.
Забележка: Допълнителни препоръки за сеизмични въздействия от земетръс са дадени в EN 1998.
(3) Този документ включва общи принципи за оценяване на носимоспособността на съществуващи конструкции.
Забележка: Специфични модели, използвани за оценяване на носимоспособност, не са предвидени в този документ и ще зависят от материалите и видовете конструкции.
(4) Този документ не включва специфични правила за иницииране на оценяването.
(5) Този документ не включва специфични правила как да се предприемат интервенции, които трябва да се извършват като резултат от оценяването.
(6) Този документ не обхваща проектиране на нови елементи, които да се интегрират към съществуваща конструкция.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17440:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17440:2020