Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16637-2:2023

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 2: Изпитване чрез хоризонтално динамично повърхностно излужване

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Part 2: Horizontal dynamic surface leaching test

Главна информация

50.20     4.05.2023 г.

50.60    15.06.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.100.01     13.040.20     19.040  

Обект и област на приложение

(1) Този документ специфицира метод за изпитване чрез динамично повърхностно излужване (DSLT), който има за цел определяне на отделянето от единица площ от повърхността, като функция от времето, на неорганични и/или нелетливи органични вещества от монолитни продукти и продукти във вид на плочи или листове, когато те са поставени в конакт с воден разтвор. Методът за изпитване не е подходящ за вещества, които са летливи при определени условия на околната среда.
(2) Това изпитване е изпитване със специфични параметри, което е фокусирано към идентифициране и специфициране на параметри на специфични характеристики, изпитвани при специфицирани условия. То не е предназначено да симулира реални ситуации. Приложението на резултатите към специфични условия на използване може да бъде установено чрез моделиране (не включено в този документ).
(3) Методът за изпитване се прилага към пробни тела с повече или по-малко правилна форма, състоящи се от монолитни проби с минимален размер 40 mm във всяка посока (обем > 64 000 mm3 (64 cm3)). Той се прилага също за продукти, подобни на плочи или листове с площ на повърхността минимум 10 000 mm2 (100 cm2), изложени на излужване. Продукти за дрениране (например дрениращи плочки, порьозен асфалт) и гранулирани продукти съгласно prEN 16637-1, таблица 1, също се изпитват чрез този метод. Всички продукти, които се изпитват, се предполага, че запазват своята цялост за време, съответстващо на тяхното предвидено използване.
(4) Модифицирането на гранулирани строителни продукти с ниска хидравлична пропускливост (приложение А) се прилага за гранули с толкова малък капацитет за дрениране между частиците, че филтриране при изпитването за филтриране и на практика е почти невъзможно.
(5) Метали, метални покрития и органични покрития върху метали са изключени от обхвата на този документ, тъй като тези продукти не се подчиняват на принципа на това изпитване (дифузия). Указанията за необходимост от изпитване на тези продукти са в процес на разглеждане.
(6) За някои покрития (например някои мазилки с органични свързващи вещества съгласно EN 15824) в непосредствен контакт с вода, физичните и химични характеристики може да се променят при постоянен контакт с вода.
За такива продукти този документ не е подходящ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

89/106/EEC

Строителни продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 16637-2:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16637-2:2023
50.20 Начало на официално гласуване
4.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 16637-2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход