Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16637-1:2023

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 1: Ръководство за определяне на изпитвания чрез излужване и допълнителни етапи на изпитване

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Part 1: Guidance for the determination of leaching tests and additional testing steps

Главна информация

60.55     30.07.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.100.01  

Обект и област на приложение

(1) Този документ позволява идентифициране на подходящ метод за изпитване чрез излужване за определяне на отделянето на опасни вещества (RDS) от строителни продукти в почвата, повърностните води и подпочвените води. В този документ е дадена поетапна процедура за определянето на подходящи изпитвания за отделяне на опасни вещества, включително:
а) определяне на метод за изпитване въз основа на основни характеристики на продукта;
b) избор на метод за изпитване чрез използване на специфични характеристики на продукта.
(2) Следователно с този европейски стандарт се дават общи указания на техническите комитети за продукти на CEN и работните групи на EOTA върху основните аспекти (вземане на проби, приготвяне на пробни тела и отлежаване, обработка чрез излужване, анализ на елуати и документация), които да бъдат специфицирани в съответните стандарти за продукти или европейски технически одобрения (ЕТА).
(3) Метални продукти и покрития за метални продукти не са обхванати в схемата за определяне в този документ, тъй като методите за изпитване в prEN 16637-2 и prEN 16637-3 не са подходящи за изпитване на тези строителни продукти, поради различния механизъм на отделяне (контрол на разтворимост).
ЗАБЕЛЕЖКА: Виж Анекс F
(4) Приема се, че непостоянният контакт с вода (например излагане на дъжд) на практика се изпитва като постоянен контакт. За някои покрития (например някои мазилки с органично свързващо вещество съгласно EN 15824) в непостоянен контакт с вода, физичните и химични характеристики може да се променят при постоянен контакт с вода. Тези продукти не са обхванати в схемата за определяне в този документ, тъй като методът за изпитване в prEN 16637-2 не е подходящ за изпитване на тези строителни продукти (в този случай методът в EN 16105 може да бъде алтернативен).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 16637-1:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16637-1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
30.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16637-1:2023