Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-9:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-1-9 предоставя методи за оценка на носимоспособността при умора на елементи, съединения и възли, подложени на натоварване, предизвикващо от умора.
(2) Тези методи се основават на резултати от изпитвания на умора на едромащабни образци, включващи влиянията от геометричните и конструктивни несъвършенства вследствие производството и изпълнението (например влиянията на допустимите отклонения и остатъчните напрежения от заваряване).
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За допустимите отклонения виж EN 1090. Изборът на стандарт за изпълнение може да бъде даден в национално приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Националното приложение може да съдържа допълнителна информация за изискванията към контрола по време на производството.
(3) Правилата са приложими за конструкции, при които изпълнението съответства на EN 1090.
ЗАБЕЛЕЖКА: В някои случаи са дадени допълнителни изисквания в таблиците за категориите детайли.
(4) Методите за оценка, дадени в тази част, са приложими за всички класове конструкционни стомани, неръждаеми стомани и незащитени стомани с подобрена устойчивост на атмосферна корозия, освен ако е отбелязано друго в таблиците за категориите детайли. Тази част се прилага само за материали, които съответстват на изискванията от EN 1993-1-10.
(5) Методи за оценка на умора, различни от R-N методите, като например метода на непрекъснатата деформация или методи на механиката на разрушението, не са разгледани в тази част.
(6) Обработки след производството за подобряване на носимоспособността при умора, различни от понижаване на напрежението, не са разгледани в тази част.
(7) Носимоспособностите при умора, дадени в тази част, се прилагат за конструкции, работещи при нормални атмосферни условия, с достатъчна защита срещу корозия и редовно поддържане. Влиянието на корозия от морска вода не е обхванато. Микроконструктивни повреди вследствие висока температура (> 150 °C) не са обхванати.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-9:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-9:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-9