Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-2:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: Structural fire design

Главна информация

45.99     2.06.2023 г.

50.20    5.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1993-1-2
(1) Този документ предоставя правила за проектиране на стоманени конструкции за извънредни ситуации при въздействие от пожар. Тази част на EN 1993 дава само допълнения и идентифицира разликите спрямо проектирането за нормална температура
(2) Този документ се прилага за стоманени конструкции с носеща функция.
(3) Този документ не включва правила за елементи с преграждаща функция.
(4) Този документ дава принципите и приложимите правила за проектиране на конструкции за специфицирани изисквания по отношение на гореспоменатите функции и ниво на експлоатационните показатели.
(5) Този документ се прилага за конструкции, или части от тях, които са в обхвата на EN 1993-1-1 и са проектирани в съответствие с него.
(6) Този документ е предвиден да се прилага заедно с EN 1991-1-2, EN 1993-1-1, EN 1993 1-3, EN 1993-1-4, EN 1993-1-5, EN 1993-1-6, EN 1993-1-7, EN 1993-1-8, EN 1993-1-11, EN 1993-1-13 или EN 1993-1-14.
1.2 Предпоставки
(1) Ако не е указано изрично, се прилагат EN 1990, EN 1991 (всички части) и EN 1993-1-1.
(2) Методите за проектиране, дадени в prEN 1993-1-2, са приложими ако:
- качеството на изпълнение е както е специфицирано в EN 1090-2 и/или EN 1090-4, и
- използваните конструктивни материали и продукти са както са специфицирани в prEN 1993-1-1:2020, таблици 5.1 и 5.2, и в prEN 1993-1-3:2022, таблици 5.1 и 5.2, или в приложимите спецификации за материали и продукти.
(3) В допълнение към общите предпоставки в prEN 1990, се прилагат и следните предпоставки:
- изборът на съответния сценарий за противопожарното проектиране е направен от подходящо квалифициран и опитен персонал, или е даден в съответните национални разпоредби;
- която и да е противопожарна мярка, взета предвид при проектирането, ще бъде поддържана подходящо.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-2:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-2:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
2.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1993-1-2