Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1990:2023

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Обект и област на приложение на EN 1990
(1) Този документ установява принципи и изисквания относно сигурността, експлоатационната годност, надеждността и дълготрайността на конструкциите, включително геотехническите конструкции, подходящи да предотвратят разрушаване.
(2) Този документ е предвиден да се използва заедно с другите Еврокодове при конструктивното проектиране на сгради и строителни съоръжения, включително временни конструкции.
(3) Този документ описва основите на конструктивното и геотехническо проектиране и проверките съгласно принципа на граничните състояния.
(4) Методите за проверка в този документ са основани предимно на метода на частните коефициенти.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В другите Еврокодове са дадени алтернативни методи за специфично приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Приложенията към този документ също предоставят общи указания по отношение на използването на алтернативни методи.
(5) Този документ е приложим за:
- конструктивно оценяване на съществуващи конструкции;
- разработване на проекти за ремонти и преустройства;
- оценяване при променени условия на експлоатация.
(6) Този документ е приложим за проектиране на конструкции, при които са включени материали или въздействия извън обхвата на EN 1991 до EN 1999.
ЗАБЕЛЕЖКА: В този случай може да са необходими допълнителни или изменени разпоредби.
1.2 Предпоставки
(1) Приема се, че в проекта са приложени разумни умения и грижи, подходящи за условията, базирани на знания и добри практики, основно налични по време на проектирането на конструкцията.
(2) Приема се, че конструктивният проект е направен от персонал с подходяща квалификация и опит.
(3) Правилата за проектиране, осигурени в Еврокодовете, предполагат че:
- изпълнението ще се извършва от персонал с подходяща квалификация и опит;
- ще бъде осигурен адекватен контрол и надзор по време на проектирането и изпълнението на строителните работи, във фабрики, заводи или на място;
- строителните материали и продукти ще бъдат използвани съгласно Еврокодовете, съответните стандарти за продукти и изпълнение, и проектните спецификации;
- конструкцията ще бъде поддържана адекватно;
- конструкцията ще бъде използвана в съответствие с проектните предпоставки.
ЗАБЕЛЕЖКА Указания за управление на мерките за удовлетворяване на предпоставките при проектиране и изпълнение, са дадени в приложение В.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1990:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1997-1:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1990:2003/A1:2006

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1990:2002/A1:2005/AC:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1997-1:2004/AC:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1997-1:2004/A1:2014

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14784:1979

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1990:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1990:2023