Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17423:2021

Енергийни характеристики на сгради. Определяне и отчитане на коефициенти на първичната енергия (КПЕ) и коефициент на емисии на CO2. Общи принципи, модул M 1-7.

Energy performance of buildings - Determination and reporting of Primary Energy Factors (PEF) and CO2 emission coefficient - General Principles, Module M1-7
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

13.040.01     91.120.10  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя прозрачна рамка за отчитане на избора, свързан с процедурата за определяне на коефициенти на първичната енергия (PEF) и коефициент на CO2 емисии за енергия, доставена и изнесена от сградите, както е описано в EN ISO 52000-1.
Този документ специфицира изборите, които трябва да се направят за изчисляване на коефициентите PEF и коефициентите на CO2 емисии, свързани с различни енергийни носители. Коефициентите PEF и CO2 емисиите за изнесената енергия могат да бъдат различни от избраните за доставената енергия.
Този документ е предназначен предимно за поддържане и допълване на EN ISO 52000-1, тъй като той изисква стойности за коефициентите PEF и емисиите на CO2, за да се завърши изчислението на EPB. Но той може да се използва и за други цели.
ЗАБЕЛЕЖКА Коефициентите на CO2 емисиите позволяват изчисляване на емисиите на парникови газове. Според направените избори, коефициентите на CO2 емисиите представляват само емисии на CO2 или също и други парникови газове.
Таблица 1 показва позицията (маркирана с „X“) на този документ в рамките на модулната структура, както е посочена в EN ISO 52000-1.
Модулите представляват EPB стандарти, въпреки че един ЕРВ стандарт може да обхваща повече от един модул, а един модул може да бъде обхванат от повече от един EPB стандарт, например опростен и подробен метод.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17423:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17423:2020