Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 13611:2019

Устен превод. Указания за извършване на устен превод в общността (ISO 13611:2014)

Interpreting — Guidelines for community interpreting
16.05.2019 г.
15.07.2020 г.

Главна информация

90.92     8.01.2021 г.

BDS

ТК-108

Международен стандарт

01.020  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този Международен стандарт установява критериите и препоръките за извършване на устни преводи по време на устна и жестомимична комуникация, която позволява достъп до услуги за лица с ограничено познаване на езика на такива услуги. Устните преводи в общността се практикуват в разнообразен частен и обществен контекст и поддържат равен достъп до услуги в общността и/или публични услуги.

Този Международен стандарт се отнася към извършване на устни преводи в общността като професия, а не като неформална практика, като например устните преводи, извършвани от приятели, членове на семейството, деца или други лица, които не притежават компетенциите и квалификациите, указани в този Международен стандарт или не следват съответния етичен кодекс.

Този Международен стандарт представлява документ с указания. Той предоставя основните принципи и практики, необходими за осигуряване на качествени услуги за извършване на устни преводи в общността за всички езикови общности, за крайните потребители, както и за лицата, изпращащи заявка за превод, и доставчиците на услуги. Освен това предоставя общи указания, които са еднакви за всички форми на извършване на устни преводи в общността. Този Международен стандарт е приложим в контекст, в който лица, владеещи езици, които не се говорят в обществото, трябва да комуникират, за да получат достъп до услуги. Контекстът варира и може да включва, наред с други, следните:

- публични институции (учебни заведения, университети, обществени центрове и т.н.);

- услуги за хората и социални услуги (служби за бежанците, центрове за самопомощ и т.н.);

- здравни заведения (болници, домове за възрастни хора и т.н.);

- бизнес и индустрия (недвижими имоти, застраховки и т.н.);

- религиозни организации (ритуали, церемонии и т.н.);

- извънредни ситуации (природни бедствия, епидемии и т.н.).

Устните преводи, които осигуряват достъп до услуги, може да включват услуги, предоставяни в юридически контекст (полицейско управление, съд, затвор и др.), което улеснява равния достъп до правосъдие. В някои държави устните преводи в областта на правото, огромна сфера, която включва съдебни устни преводи, не се считат за част от устните преводи в общността. Този Международен стандарт не замества национални стандарти или законодателство, което касае някоя сфера на устните преводи, включително съдебните устни преводи или устните преводи в областта на правото (виж Приложение А за повече подробности). Този Международен стандарт също така предоставя указания за предоставяне на услуги за извършване на устни преводи в общността. В резултат на това този Международен стандарт посочва и се отнася до всички страни, участващи в улесняването на всяко комуникативно събитие, което позволява достъпа до услуги в общността, като например членове на езикови малцинства, устни преводачи в общността, доставчици на услуги за устни преводи в общността, публични институции и други заинтересовани страни, които предоставят услуги на разнообразни езикови общности.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 13611:2019
90.92 Решение за преработване на стандарт
8.01.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 13611:2023

Свързан проект

Въвежда ISO 13611:2014