Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14753:2022

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и съоръжения за непрекъснато леене на стомана

Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     14.07.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-12

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за инсталации (съдържащи машини и оборудване), използвани в процеса на непрекъснато леене на течна стомана (наричани по-нататък "машина за непрекъснато леене", CCM), както е определено в 3.1.
Настоящият документ разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с машините и оборудването за непрекъснато леене на стомана, когато те се използват по предназначение и при условия на неправилна употреба, които са разумно предвидими от производителя (виж точка 4).
Този документ определя изискванията за безопасност, които трябва да бъдат спазени по време на проектирането, монтажа, транспортирането, пускането в експлоатация, експлоатацията, поддръжката (както е описано в точка 5) и извеждането от експлоатация на оборудването.
Този документ предполага, че машините и оборудването на инсталацията се експлоатират и поддържат от подходящо обучен и компетентен персонал (вж. точка 7.5). Ръчната намеса за настройка, регулиране и поддръжка се приема като част от предвидената употреба на инсталацията.
В настоящия документ се приема, че машината се използва с подходящо осветление на работното място, отговарящо на изискванията на EN 12464-1.
Трябва да се вземат предвид националните разпоредби относно осветлението, които могат да се различават от изискванията на EN 12464-1.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14753:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14753:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14753:2022