Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15061:2022

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и съоръжения за обработка на ленти

Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     14.07.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-12

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания за безопасност на линиите за обработка на ленти.
Този документ се отнася за:
Линии за обработка на метални ленти, от
- точката на поемане на намотките от входната секция (крайно оборудване, вж. 3.2) до
- процеса (обработващо и крайно оборудване, вж. 3.3 и 3.2) до
- точка на приемане на намотката на изходната секция или интерфейс към други линии (крайно оборудване), вж. фигура 1.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Гореспоменатите процеси могат да се осъществяват и в комбинация.
Ако гореспоменатите процеси ще се комбинират с процеси, които не са обхванати от обхвата на настоящия документ, той може да се използва като ръководство.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Оборудването за термопроцеси, вградено в линии за обработка на ленти, е обхванато от серията EN 746. За сушилни и пещи, в които се отделят запалими вещества, се прилага стандарт EN 1539.
Настоящият документ не обхваща:
- оборудване за термообработка, например в съответствие със серия EN 746;
- сушилни и пещи в съответствие с EN 1539;
- система за транспортиране на рулони преди точката на приемане на рулоните във входната секция и след точката на приемане на рулоните в изходната секция, напр. кукови транспортьори, мостови кранове, вилични и железопътни колички и други превозни средства;
- инсталации за регенериране на киселина;
- инсталации за регенерация, които не са неразделна част от линията за обработка на ленти;
- оборудване за съхранение на рулони;
- стендове за валцуване (т.е. стендове за преминаване през повърхността и за редуциране) в съответствие с EN 15094;
- оборудване за валцови цехове;
- отделна промишлена технология (например система за сгъстен въздух, обработка на водата и обработка на валцова смазка);
- отделна система за почистване на отработения въздух;
- противопожарни системи.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Защитата на хората в случай на използване на задушливи газове, използвани в противопожарната система, е обхваната от настоящия документ, вж. приложение В.
В настоящия документ се разглеждат предвидими значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с линиите за обработка на ленти, когато се използват по предназначение и при условия на неправилна употреба, които са разумно предвидими от производителя. Той предоставя изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от производителя, за да се осигури безопасността на хората и имуществото по време на транспортирането, пускането в експлоатация, използването, извеждането от експлоатация и периодите на поддръжка, както и в случай на предвидими откази или неизправности, които могат да възникнат в оборудването.
За модернизация този документ (стандарт тип С) може да се прилага за частта, която трябва да се модернизира.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15061:2007+A1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15061:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15061:2022