Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1996-2:2022

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution

Главна информация

40.60     8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.30  

Обект и област на приложение

(1) Обектът и областта на приложение на Еврокод 6 за зидани конструкции, дадени в 1.1.1 на EN 1996-1-1, се прилагат също за тази част 2.
(2) Част 2 на Еврокод 6 дава основни правила за избор на материали и за изпълнение на зидария, за да бъде тя в съответствие с изчислителните предпоставки на другите части на Еврокод 6. С изключение на даденото в 1.1(3), обхватът на част 2 разглежда обичайни аспекти на изчисляването и изпълнението на зидарията, включително:
- избор на материали за зидария;
- фактори, влияещи на експлоатационните характеристики и на дълготрайността на зидарията;
- съпротивление на сградите на проникване на влага;
- складиране, подготовка и използване на материалите на строителната площадка;
- изпълнение на зидария;
- защита на зидарията по време на изпълнение.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато са дадени само общи указания, могат да се дадат допълнителни указания въз основа на местни условия и практически опит в непротиворечиви допълващи документи, които могат да се посочат в Националното приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Обхватът на Еврокод 6 изключва сеизмични, топлинни и акустични експлоатационни характеристики на зидани конструкции.
(3) EN 1996-2 не обхваща следното:
- аспекти на зидарията, обхванати в други части на Еврокод 6;
- външен вид;
- нанесени покрития;
- здраве и безопасност на хората, заети при проектирането или изпълнението на зидария;
- влияние на зидани сгради, строителни съоръжения и конструкции върху околната среда.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1996-2:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-2:2022
40.60 Край на общественото допитване
8.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1996-2