Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 18557:2020

Принципи за характеризиране на почвите, сградите и инфраструктурите, замърсени с радионуклиди, за целите на възстановяването (ISO 18557:2017)

Characterisation principles for soils, buildings and infrastructures contaminated by radionuclides for remediation purposes (ISO 18557:2017)
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     15.07.2020 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

13.020.40     27.120.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 18557 представя насоки за стратегиите за вземане на проби и процесите на характеризиране за оценяването на замърсяването на почвите, сградите и инфраструктурите, преди възстановяването и/или за проверка на изпълнението на целите за възстановяване (окончателни проучвания за освобождаване). Представените принципи трябва да бъдат надлежно класифицирани по отношение на съответните конкретни положения (размер, ниво на замърсяване?). Той може да бъде използван във връзка с основната документация на всяка страна.
ISO 18557 се занимава с характеризирането по отношение на възстановяването на площадката. Той се прилага за обекти, замърсени след нормална експлоатация на по-стари ядрени съоръжения. Тя може да се прилага и за възстановяване на площадката след голяма авария и в този случай входните данни ще бъдат свързани с аварията.
ISO 18557 допълва съществуващите стандарти, по-специално по отношение на вземането на проби, съхранението на пробите и техния транспорт, третирането и лабораторните измервания, но също и тези, свързани с химически и радиационни измервания в мястото. Позоваванията в библиографията съдържат връзки към подходяща документация и техники, когато се изискват от отделните страни-членки.
ISO 18557 не се прилага по отношение на следните въпроси: изпълнение на почистващи работи, вземане на проби и характеризиране на отпадъците (поставени или безусловно поставени) или отпадъци от опаковки.
Той не се прилага за характеризиране на подземните води (наситена зона).
Като се има предвид естеството на възстановяването и извеждането от експлоатация на обекта поотделно, принципите и насоките, предоставени в ISO 18557, са предназначени единствено като общи насоки, а не като предписания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 18557:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 18557:2020

Въвежда ISO 18557:2017