Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17201:2018+AC:2019

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Съдържание на неорганични вещества. Методи за анализ на разтвори чрез царска вода

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of inorganic substances - Methods for analysis of aqua regia digests
14.02.2019 г.

Главна информация

60.60     14.02.2019 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Техническа спецификация

91.100.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация специфицира аналитични методи за определяне на основни, второстепенни и микроелементи в остатъци в царска вода на строителни продукти. Той се отнася до следните 67 елемента: Алуминий (Al), антимон (Sb), арсен (As), барий (Ba), берилий (Be), бисмут (Bi), бор (B), кадмий (Cd), калций (Ca), церий (Ce), цезий (Cs), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu), диспрозий (Dy), ербий (Er), европий (Eu), гадолиний (Gd), галий (Ga), германий (Ge), злато (Au), хафний (Hf), холмий (Ho), индий (In), иридий (Ir), желязо (Fe), лантан (La), олово (Pb), литий (Li), лутеций (Lu), магнезий (Mg), манган (Mn), живак (Hg), молибден (Mo), неодим (Nd), никел (Ni), паладий (Pd), фосфор (P), платина (Pt), калий (K), празеодим (Pr), рубидий (Rb), рений (Re), родий (Rh), рутений (Ru), самарий (Sm), скандий (Sc), селен (Se), силиций (Si), сребро (Ag), натрий (Na), стронций (Sr), сяра (S), телур (Te), тербий (Tb), талий (Tl), торий (Th), тулий (Tm), калай (Sn), титан (Ti), волфрам (W), уран (U), ванадий (V), итербий (Yb), итрий (Y), цинк (Zn) и цирконий (Zr).
Методите в тази техническа спецификация са приложими за строителни продукти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Строителните продукти включват напр. продукти на минерална основа (S); битумни продукти (B); метали (М); продукти на дървесна основа (W); пластмаси и каучуци (P); уплътнители и лепила (A); бои и покрития (C), виж също CEN/TR 16045.
Изборът на аналитични методи, които следва да се прилагат, се основава на изискваната чувствителност на метода, която е предвидена за всички комбинации от вещество и аналитична процедура.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17201:2018+AC:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17201:2023

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17201:2018+AC:2018