Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12405-1:2021

Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Преобразуване на обема

Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
16.12.2021 г.

Главна информация

60.60     16.12.2021 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

91.140.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията и изпитванията за конструкцията, експлоатационните показатели, безопасността и съответствието на устройствата за електронно преобразуване на обеми газ, свързани с разходомери за газ, използвани за измерване на обеми горивни газове от 1-ви и 2-ри клас съгласно EN 437. Този документ е предназначен за изпитване на типа, подробните съответни разпоредби на което са дадени в приложение А. В този документ се разглеждат само три вида преобразуване: - преобразуване като функция само на температурата (наречено Т преобразуване); - преобразуване като функция на налягането и температурата с постоянен коефициент на сгъстяване (наречено PT преобразуване); - преобразуване като функция на налягането, температурата и като се вземе предвид коефициентът на сгъстяване (наречен PTZ преобразуване). Този документ не се отнася за преобразуването на температурата, интегрирано в разходомерите за газ, които показват само преобразувания обем.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12405-1:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12405-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12405-1:2021