Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16524:2021

Механични продукти. Методика за намаляване на въздействието върху околната среда при разработване и проектиране на продукт

Mechanical products - Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development
18.02.2021 г.

Главна информация

60.60     18.02.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-4

Европейски стандарт

13.020.10  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този докумнет описва методология за намаляване на цялостното въздействие върху околната среда, чрез проектиране и разработване на продукти, което е съобразено с механичните продукти, както е определено в 3.1 Тази методология е особено подходяща за преработване на съществуващ продукт; тя може да се прилага и за проектирането на нов продукт, при условие че се вземат необходимите предположения относно (виртуален) референтен продукт. Тя се отнася за предприятията, които са решили да интегрират подход за екологичен дизайн за оптимизиране на въздействието върху околната среда в рамките на жизнения цикъл на продукта във връзка с другите аспекти на продукта, като функционалност, качество, разходи и т.н.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Този документ е насочен към лица, които са пряко ангажирани в проектирането и разработването на механични продукти, както и към мениджърите, които отговарят за определянето на корпоративната политика и вземането на решения. Предложената методология има за цел да създаде инициативи за екологичен дизайн в рамките на фирмите като част от подхода на преподаване и непрекъснато усъвършенстване. Този документ също така включва образец, който предприятията могат да използват като част от съобщението за техния екологичен подход.
Този документ не е нито предназначен, нито подходящ за сравнение на продукти (дори подобни) на други доставчици. Този документ не е нито предназначен, нито подходящ за целите на сертифицирането.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Пример за прилагане на методологията е даден в приложение D; основните принципи за установяване на този метод са дадени в приложение Е.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 16524:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16524:2021
60.60 Публикуван стандарт
18.02.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16524:2020