Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13381-10:2020

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 10: Защита, прилагана към плътни напрегнати стоманени пръти

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bars in tension
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.50     91.080.13  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за изпитване на пожар и процедура за оценяване за определяне на приноса на противопожарни системи към показателите за устойчивост на огън на кръгли и правоъгълни стоманени пръти, използвани като опънати елементи.
Този документ се прилага за материали за защита от пожар, които вече са изпитани и оценени в съответствие с EN 13381-4 или EN 13381-8.
За други профили, като винкели, U-профили и планки, може да се направи референция на EN 13381-4 и EN 13381-8. Този документ не включва стоманени или други студено огънати пръти, използвани като армировка в бетонна конструкция.
Плътни профили с друга геометрия, като елипсовидно или триъгълно напречно сечение, са предмет на отделен пакет за изпитване в съответствие с принципите на точка 5 от този документ.
Характеристиките на противопожарната защита се определя чрез изпитване на ненатоварени елементи, въпреки че могат да се изискват допълнителни доказателства за натоварването при изпитване за определени видове продукти при някои условия, специфицирани в документа.
Методът е приложим за всички противопожарни системи, използвани за защита на плътни пръти с максимален диаметър до 130 mm и включва пръскана защита от пожар, реактивни покрития, защитна облицовка и многослойни или композитни материали за защита от пожар. В случай на правоъгълни пръти, размерът на дългата страна е ограничен до 130 mm с максимално съотношение на страните 2:1 спрямо по-късата страна. За размери, по-големи от 130 mm, е подходящо да се използват правоъгълни или кръгли кухи профили, изпитани и оценени в съответствие с EN 13381-4 и EN 13381-8, при условие че са изпитани при същата ориентация.
Оценяването е предназначено да обхване диапазон от дебелини на нанесения материал за защита от пожар, диапазон от размери на стоманените пръти, диапазон от специфицирани температури и диапазон от валидни периоди на защита от пожар.
Методът за изпитване е приложим за системи за защита от пожар, които са в непосредствен контакт с пръта или които включват въздушно пространство между пръта и защитната система, както е дадено в EN 13381-4.
Този стандарт също предоставя процедура за оценяване, която предписва анализ на данните от изпитването и дава насоки за процедурите за извършване на интерполация.
Този стандарт включва изпитване както при вертикална, така и при хоризонтална ориентация. Резултатите от хоризонтално ориентиран профил могат да се прилагат към всяко направление, докато резултатите от вертикално ориентиран профил би трябвало да се използват само за хоризонтални профили, когато данните са коригирани в съответствие с приложение С.
Този стандарт дава процедурите за изпитване на пожар, извършени за предоставяне на данни за топлинните характеристики на системата за защита от пожар, когато са изложени на стандартната крива температура/време, специфицирана в точка 5.1.1 от EN 1363-1.
Процедурата за оценяване се използва за установяване на:
а) въз основа на данни, получени от изпитване на стоманени пръти, всякакви практически ограничения за използването на защитната система при условията на изпитване (физическите характеристики);
б) въз основа на температурните данни, получени от изпитването на стоманен прът, топлинните характеристики на защитната система (топлинните характеристики).
Границите на приложимост на резултатите от оценяването, произтичащи от изпитването на пожар, са дефинирани заедно с прилагането на резултатите към различни видове стомана и размери в диапазона на дебелините на приложената защитна система.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13381-10:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13381-10:2020