Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13381-10:2020

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 10: Защита, прилагана към плътни напрегнати стоманени пръти

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bars in tension
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.50     91.080.13  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за изпитване на огън и процедура за оценка за определяне на приноса на системи за защита от пожар към показателите за устойчивост на огън на кръгли и правоъгълни стоманени пръти, използвани като опъващи елементи.
Този документ се прилага за материали за защита от пожар, които вече са тествани и оценени в съответствие с EN 13381-4 или EN 13381-8.
За други форми на профили, като ъгли, канали и плоски, може да се направи препратка към EN 13381-4 и EN 13381-8. Този документ не включва стомана или други студено деформирани пръти, използвани като армировка в бетонна конструкция.
Плътни профили с друга геометрия като овално или триъгълно напречно сечение са предмет на отделен пакет за изпитване в съответствие с принципите на точка 5 от този документ.
Ефективността на защита от пожар се определя чрез изпитване на опън на ненатоварени елементи, въпреки че могат да се изискват допълнителни доказателства за натоварването за изпитване за определени видове продукти, при определени условия, посочени в документа.
Методът е приложим за всички системи за защита от пожар, използвани за защита на плътни пръти с максимален диаметър 130 mm и включва пръскана защита от пожар, реактивни покрития, системи за защита на облицовки и многослойни или композитни материали за защита от пожар. В случай на правоъгълни пръти, максималната дължина на страната е ограничена до 130 mm с максимално съотношение на страните 2: 1 спрямо по-късата страна. За размери по-големи от 130 mm е подходящо да се използват правоъгълни или кръгли кухи профили, изпитани и оценени в съответствие с EN 13381-4 и EN 13381-8, при условие че са изпитани
Методът е приложим за всички системи за защита от пожар, използвани за защита на плътни пръти с максимален диаметър до 130 mm и включва пръскана защита от пожар, реактивни покрития, системи за защита на облицовки и многослойни или композитни материали за защита от пожар В случай на правоъгълен прът, максималната дължина на страната трябва да бъде ограничена до 130 mm с максимално съотношение на страните 2: 1 спрямо по-късата дължина на страницата. За размери по-големи от 130 mm е подходящо да се използват правоъгълни или кръгли кухи профили, изпитани и оценени в съответствие с EN 13381-4 и EN 13381-8, при условие че са изпитани в една и съща ориентация.
Оценката е предназначена да обхване диапазон от дебелини на нанесения материал за защита от пожар, диапазон от размери на стоманените пръти, диапазон от определени температури и диапазон от валидни периоди на защита от пожар.
Методът за изпитване е приложим за системи за защита от пожар, които са в непосредствен контакт с пръта или които включват въздушно пространство между пръта и защитната система, както е дадено в EN 13381-4.
Този стандарт също така предоставя процедура за оценяване, която предписва анализа на данните от изпитването и дава насоки за процедурите за извършване на интерполация.
Този стандарт включва изпитване както във вертикална, така и в хоризонтална направление. Резултатите от хоризонтално ориентирания профил могат да се прилагат към всяко направление, докато резултатите от вертикално ориентирания профил би трябвало да се използват само за хоризонтални профили, когато данните са коригирани в съответствие с приложение В.
Този стандарт дава процедурите за изпитване на пожар, проведени за предоставяне на данни за топлинните характеристики на системата за защита от пожар, когато са изложени на стандартната крива температура / време, посочена в точка 5.1.1 от EN 1363-1.
Процедурата за оценяване се използва за установяване на:
а) въз основа на данни, получени от изпитване на стоманени пръти, всякакви практически ограничения за използването на системата за защита от пожар при условия на изпитване на пожар (физическите характеристики);
б) въз основа на температурните данни, получени от изпитването на стоманената пръти, топлинните свойства на система за защита от пожар (топлинните характеристики)
Границите на приложимост на резултатите от оценката, произтичащи от изпитването на пожар, са дефинирани заедно с прилагането на резултатите към различни видове и размери на стоманата в диапазона на дебелината на приложената система за защита от пожар.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13381-10:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13381-10:2020