Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61800-5-1:2023

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2022)

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

Главна информация

60.55     5.10.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-20

Европейски стандарт

29.2     29.130.99     13.11     13.110     29.200  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

IEC 61800-5-1 2022 определя изисквания за електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта (PDS) или техните елементи по отношение на електрически, термични, пожарни, механични, енергийни и други съответни опасности. Той не покрива задвижваното оборудване, освен изискванията за интерфейс. Прилага се за електрически PDS с регулиране на скоростта, които включват преобразуване на мощност, управление на основен задвижващ модул (BDM)/пълен модул за задвижване (CDM) и двигател или двигатели.
Изключени са тягови и електрически превозни средства BDM/CDM.
Прилага се за електрически PDS с ниско напрежение с регулиране на скоростта, предназначени да захранват двигател или двигатели от BDM/CDM, свързани към линейни междуфазни напрежения до и включително 1,0 kV AC (50 Hz или 60 Hz) и до и включително 1,5 kV DC. Прилага се и за електрически PDS с високо напрежение с регулиране на скоростта, предназначени да захранват двигател или двигатели от BDM/CDM, свързани към фаза към фаза напрежения до и включително 35 kV AC (50 Hz или 60 Hz) и до и включително 52 kV DC.
Този документ се прилага и за PDS, който умишлено излъчва или приема радиовълни с цел радиокомуникация.
За повече информация виж текста на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61800-5-1:2007

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61800-5-1:2007/A1:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61800-5-1:2007/A11:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61800-5-1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
5.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 61800-5-1:2023

Въвежда IEC 61800-5-1:2022 ED3