Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС HD 60364-5-54:2011/A1:2023

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-54: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Заземителни устройства и защитни проводници (IEC 60364-5-54:2011/A1:2021)

Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-49

Европейски стандарт

29.020     91.140.50     29.02  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60364-5-54:2011 разглежда заземителните устройства и защитните проводници, включително защитните проводници за свързване за изравняване на потенциалите, за да отговарят на безопасността на електрическата уредба. Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 2002 г. и представлява техническо преразглеждане. Основните промени по отношение на предишното издание са изброени по-долу:
- изясняване на определението за защитен проводник;
- подобряване на спецификацията на механичните характеристики на заземителния електрод;
- въвеждане на заземителен електрод за защита срещу поражения от електрически ток и мълниезащита;
- приложения, описващи фундаментни заземителни електроди, вградени в бетон и заземителни електроди, вградени в почвата.
IEC 60364-5-54:2011 има статут на основна публикация за безопасност в съответствие с IEC Ръководство 104.
Този документ също така включва изисквания относно заземяването и изравняването на потенциалите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) с цел:
- намаляване на риска от електрически опасности за правилната работа на тези устройства и окабеляването на информационните и комуникационни технологии;
- осигуряване на телекомуникационните системи с надеждна референтна равнина на сигнала, която може
подобрява устойчивостта на електромагнитни смущения (EMI) чрез позоваване на ISO/IEC 30129.
ЗАБЕЛЕЖКА: Примерите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) включват:
- постояннотокови захранващи мрежи (и системи) за захранване на ИКТ оборудване в сграда;
- звездообразни частни автоматични централи (PABX) или тяхното оборудване;
- локални (комуникационни) мрежи (LAN);
- комуникационни системи за пожароизвестяване и охрана;
- системи за сградна автоматизация, например системи за директно цифрово управление;
- системи за компютърно подпомагано производство (CAM) и други компютърно подпомагани услуги;
- излъчване и комуникационни технологии.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-5-54:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-5-54:2011/A1:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда HD 60364-5-54:2011/A1:2022

Въвежда IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 ED3