Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13161:2020

Качество на водата. Полоний 210. Метод за изпитване с алфа спектрометрия (ISO 13161:2020)

Water quality - Polonium 210 - Test method using alpha spectrometry (ISO 13161:2020)
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.60     17.240  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за измерване на 210Po във всички видове води чрез алфа спектрометрия.
Методът е приложим за изпитване на проби от предлагана/питейна вода, дъждовна вода, повърхностни и подземни води, морска вода, както и охлаждаща вода, промишлена вода, битови и промишлени отпадъчни води след правилно вземане на проби и обработване, както и подготвяне на проби за изпитване. Може да се наложи филтриране на пробата за изпитване.
Границата на откриване зависи от обема на пробата, използвания инструмент, времето за броене, скоростта на фоновото броене, ефективността на откриване и химическия добив. Методът, описан в този документ, който използва наличен в момента апарат за алфа спектрометрия, има граница на откриване от приблизително 5 mBq l−1, което е по-ниско от критериите на СЗО за безопасна консумация на питейна вода (100 mBq l−1). Тази стойност може да бъде постигната с време на преброяване 24 часа за обем на пробата от 500 ml.
Методът, описан в този документ, е приложим и при извънредна ситуация.
Този метод не обхваща анализа на 210Po, адсорбирано в суспендирана материя в пробата.
Ако суспендираният материал трябва да бъде отстранен или анализиран, се препоръчва филтриране с помощта на 0,45 μm филтър. Анализът на неразтворимата фракция изисква стъпка на минерализация, която не е обхваната от този документ [13]. В този случай измерването се извършва на различните получени фази. Крайната активност е сумата от всички измерени концентрации на активност.
Отговорност на потребителя е да гарантира валидността на този метод за изпитване на изпитваните проби вода.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13161:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13161:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13161:2020

Въвежда ISO 13161:2020