Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14614:2020

Качество на водата. Указания за оценяване на хидроморфологичните характеристики на реки

Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

07.060     13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ е фокусиран върху структурните характеристики на реките, върху геоморфологичните и хидролжките процеси и върху непрекъснатостта на реките. Той предоставя насоки за характеристиките и процесите, които трябва да се вземат предвид при характеризиране и оценяване на хидроморфологията на реките. Думата „река“ се използва като общ термин за описване на течащи водни течения с всякакви размери, с изключение на изкуствени водни тела като канали. Документът се основава на методи, разработени, изпитвани и сравнявани в Европа, включително паневропейския проект REFORM (https://reformrivers.eu/). Основната му цел е да подобри съпоставимостта на хидроморфологичните методи за оценяване, обработване на данни и интерпретация. Той предоставя широки препоръки за видовете параметри, които трябва да бъдат оценени, и методите за това в рамките, които предлагат гъвкавост за планиране на работни програми, които са достъпни. Въпреки че този документ не дава насоки CIS за WFD, съответните препратки, предоставени от CIS експертната група по хидроморфологията, са включени в библиографията.
Въпреки че е от особено значение за WFD , да се предоставят насоки за оценяване на хидроморфологичното качество, този документ има значително по-широк обхват за други приложения. Той не се опитва нито да опише методи за определяне на висок статус на хидроморфологията съгласно WFD, нито да обвърже широкомащабната хидроморфологична класификация с оценяването на екологичното състояние. Освен това, макар да се признава важното влияние на хидроморфологията върху екологията на растенията и животните, не се прави опит за предоставяне на насоки в тази област, но където биотата има важно влияние върху хидроморфологията, тези влияния са включени.
ЗАБЕЛЕЖКА: Казус, който илюстрира прилагането на този документ, е даден от Gurnell and Grabowski [1].

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14614:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14614:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14614:2020