Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 21392:2021

Козметични продукти. Аналитични методи. Измерване на следи от тежки метали в готови козметични продукти чрез използване на техника ICP/MS (ISO 21392:2021, коригирана версия 2021-12)

Cosmetics - Analytical methods - Measurement of traces of heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique (ISO 21392:2021, Corrected version 2021-12)
16.12.2021 г.
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     16.12.2021 г.

BDS

ТК-19

Европейски стандарт

71.100.70  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя метод за количествено определяне на следи от метали в козметични продукти.Този документ се отнася само за хром, кобалт, никел, арсен, кадмий, антимон и олово. Методът може да се прилага и за други елементи, но отговорност на анализатора е да докаже, че методиката е пригодна за тази цел.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1223/2009

Регламент за козметични продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 21392:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 21392:2021

Въвежда ISO 21392:2021