Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13795-2:2019

Хирургически облекла и покривала. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Стерилно работно облекло

Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits
15.07.2019 г.

Главна информация

60.60     15.07.2019 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140  

английски  

Безплатният достъп е въз основа на Решение 15/20 от 2020 г. от извънредна онлайн сесия на Председателския комитет на CEN/CENELEC за предоставяне на стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни сред

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя информацията, която трябва да бъде предоставена на потребителите и проверяващите за трети страни в допълнение към обичайното етикетиране на медицинските изделия (виж EN 1041 и EN ISO 15223-1), относно изискванията за производство и обработка. Този европейски стандарт дава информация за характеристиките на стерилно работно облекло за еднократна и многократна употреба, използвано като медицински изделия за болничния персонал, предназначени да предотвратят предаването на инфекциозни агенти между болничния персонал и пациентите по време на хирургични и други инвазивни процедури. Този европейски стандарт определя оценяването на методи за изпитване, идентифицира характеристики на стерилно работно облекло и определя изискванията за ефективността на тези продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран
2007/47/EC

Изменение на Директива 90/385/ЕИО относно активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13795:2011+A1:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13795-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13795-2 rev:2022

ПРОЕКТ
prБДС EN 14683 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 13795-2:2019