Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62368-3:2020

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 3: Аспекти на безопасността при пренос на DC енергия през комуникационни кабели и изводи (IEC 62368-3:2017)

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 3: Safety aspects for DC power transfer through communication cables and ports
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     15.07.2020 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.160.01     35.020     35.02  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62368-3:2017 се прилага за устройства/съоръжения предназначени да бъдат захранвани и да получават работна мощност през комуникационни кабели или портове. Той обхваща специфични изисквания за вериги, които са проектирани да предават постоянен ток от захранващо устройство (PSE) към захранвано устройство (PD).

Предаването на мощност използва напрежения в ES1 или ES2 или в много специфични случаи нива на напрежение в ES3.

Всеки кабел, снабден със съединител, определен от индустриален стандарт, който позволява постоянен пренос на енергия между оборудването, се счита за комуникационен кабел, дори ако комуникацията не се осъществява. Например, USB кабел може да се използва само за презареждане на батерия на преносимо устройство.

Този международен стандарт се използва във връзка с IEC 62368-1: 2014.

Той има статут на групова публикация за безопасност в съответствие с ръководство 104 на IEC.

Подклаузите на IEC 62368-1 се прилагат, доколкото са основателни. Когато аспектите на безопасност са сходни с тези на IEC 62368-1, съответната клауза или подклауза на IEC 62368-1 е дадена за справка в бележка към съответната подклауза. Когато изискването в IEC 62368-3 се отнася до изискване или критерий на IEC 62368-1, се прави специално позоваване на IEC 62368-1.

Тази групова публикация за безопасност е предназначена преди всичко да се използва като стандарт за безопасност за продуктите, посочени в приложното поле, но също така се използва от техническите комитети при подготовката на стандарти за продукти, подобни на тези, посочени в обхвата на настоящия стандарт, в в съответствие с принципите, установени в Ръководство 104 на IEC и РС 51 / lSO / lEC 51.

Ключови думи: комуникация, безопасност, кабели, постоянен токов трансфер

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/53/EU

Радиосъоръжения

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60950-21:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-3:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 62368-3:2017/AA:2021

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62368-3:2020

Въвежда IEC 62368-3:2017 ED1