Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-102:2022

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-102: Специфични изисквания за уреди , изгарящи газ, мазут и твърдо гориво, които имат електрически свързвания

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections

Главна информация

60.55     21.03.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.100.20     97.100.30     13.12  

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-102:2017 е наличен като IEC 60335-2-102:2017 RLV , който съдържа международния стандарт и неговата версия Redline, показваща всички промени в техническото съдържание в сравнение с предишното издание IEC 60335-2-102:2017, се занимава с безопасността на уреди, изгарящи газ, мазут и твърдо гориво с електрически свързвания, за битови и подобни цели, с обявено напрежение не повече от 250 V за еднофазни уреди и 480 V за други уреди. Този стандарт обхваща електрическата безопасност и някои други аспекти на безопасността на тези уреди. Всички аспекти на безопасността са обхванати, когато уредът отговаря и на съответния стандарт за уреда, работещ с гориво. Ако уредът включва електрически източници на отопление, аспектите на безопасността по отношение на тези електрически източници са обхванати, когато уредът също така отговаря на съответната част 2 на IEC 60335.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-102:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-102:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
21.03.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-102:2022/A11:2023

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60335-2-102:2021

Въвежда IEC 60335-2-102:2017 ED2