Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12285-3:2019

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 3: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, предназначени за нагряване и охлаждане

Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     19.09.2019 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.300     23.020.10  

английски  

  • Поправка в заглавието, обявена в бр.9/2020 на Официлания бюлетин.
  • Поправка в заглавието, обявена в бр.9/2020 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира характеристики на продуктите и методи за изпитване на заводски произведени цилиндрични хоризонтални стоманени резервоари с единични стени (тип S) и с двойни стени (тип D), предназначени за подземно съхранение на замърсяващи водата течности (възпламеними и невъзпламеними) специално предназначени за съхранение и/или доставка на горива за системи за отопление/ охлаждане на сгради, както и за гореща или студена вода, не предназначена за човешка консумация, при нормална околна температура (−20 °C до +50 °C).
Различават се два вида резервоари: Тип S: с единична стена и Тип D: с двойна стена.
Резервоари, проектирани съгласно този стандарт, позволяват земно покритие до 1,5 m. Ако на мястото има натоварване от трафик, или по-голямо земно покритие, се изискват изчисления.
Този документ не е приложим за резервоари, монтирани в индустриални предприятия или в бензиностанции, нито за райони със сеизмичен риск, в които са необходими специални мерки.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12285-1:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12285-3:2019
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12285-3:2019