Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12285-1:2018

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 1: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за нагряване и охлаждане

Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings
17.12.2018 г.
21.04.2020 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.300     23.020.10  

български   английски  

  • Поправка в заглавието, обявена в бр.9/2020 на Официлания бюлетин.
  • Поправка в заглавието, обявена в бр.9/2020 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира характеристики на продуктите и методи за изпитване на заводски произведени цилиндрични хоризонтални стоманени резервоари с единични стени (тип S) и с двойни стени (тип D), предназначени за подземно съхранение на замърсяващи водата течности (възпламеними и невъзпламеними) и монтирани в индустриални предприятия или на бензиностанции при нормална околна температура (−20 °C до +50 °C).
Резервоари, проектирани съгласно този стандарт, позволяват земно покритие до 1,5 m. Ако на мястото има натоварване от трафик, или по-голямо земно покритие, се очаква да са направени изчисления.
Този документ не е приложим за резервоари за съхранение и/или доставка на гориво/газ за системи за отопление/охлаждане на сгради, както и за гореща или студена вода, не предназначена за човешка консумация, нито за райони със сеизмичен риск, в които са необходими специални мерки.
Указания за монтаж на резервоари са представени в приложение А, които не включват специални мерки, които биха били необходими в зони с риск от наводнения.
Този документ не е приложим при съхраняване на течности с класовете на опасен товар, дадени в таблица 1, поради специфичните опасности, произтичащи от тях.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12285-1:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12285-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12285-1:2018