Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60051-3:2021

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 3: Специални изисквания за ватметри и варметри (IEC 60051-3:2018)

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60051-3:2018 се прилага за показващи ватметри и варметри с директно действие, които имат аналогов дисплей.

IEC 60051-3:2018 се прилага и за:

• незаменяеми принадлежности (както са определени в 3.1.23 на IEC 60051-1:2016), използвани с ватметри и варметри;

• комбинация от уредите и принадлежностите, при условие че са направени поправки за комбинацията;

• директно показващи електрически измервателни уреди, чиито знаци на скалата не съответстват директно на тяхната електрическа входна величина, при условие че е установена връзка между тях;

• уреди и принадлежности с електронни устройства в техните измервателни и/или спомагателни вериги.

IEC 60051-3:2018 не се прилага за:

• уреди със специално предназначение, които са обхванати от техните собствени стандарти на IEC;

• устройства със специално предназначение, които са обхванати от техните собствени IEC стандарти, когато се използват като принадлежности.

IEC 60051-3:2018 отменя и заменя четвъртото издание, публикувано през 1984 г. и изменение 1:1994. Това издание представлява техническо преразглеждане.

Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:

а) актуализиране на съдържанието в съответствие с новите издания на IEC 60051-1 и IEC 60051-9;

b) добавяне на приложение А за уточняване на класификацията на несъответствията на изпитваните изделия.

IEC 60051-3:2018 трябва да бъде използвано заедно с IEC 60051-1:2016.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60051-3:2002

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60051-3:1989/A1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60051-3:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60051-3:2021

Въвежда IEC 60051-3:2018 ED5