Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50647:2017

Основен стандарт за оценяване на облъчването на работници от електрически и магнитни полета от устройства/съоръжения и инсталации за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
17.08.2017 г.
15.08.2019 г.

Главна информация

90.93     10.08.2022 г.

90.00    10.08.2027 г.

BDS

ТК-75

Европейски стандарт

17.220.20     17.240  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дава обща процедура за оценяване на облъчването на работниците от електрически и магнитни полета (EMF) на работните места, свързани с производството, преноса и разпределението на електрическа енергия и за демонстриране на съответствие с граничните стойности на облъчване и нивата за предприемане на действие, както е посочено в Директива 2013/35 / ЕС на Съвета и на Европейския парламент "ЕМП" [12].
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Директивата на Съвета и на Европейския парламент 2013/35 / ЕС ще бъде транспонирана в националното законодателство във всички държави-членки на ЕС. Важно е потребителите на този стандарт да се консултират с националното законодателство, свързано с това транспониране, за да идентифицират националните разпоредби и изисквания. Тези национални разпоредби и изисквания могат да имат допълнителни изисквания, които не са обхванати от настоящия стандарт.
Той има ролята на специален стандарт за работното място. Той взема предвид необвързващото ръководство за приложение на Директивата за EMF [11] и определя процедурите за оценяване и критериите за съответствие, приложими за електрическата промишленост.
Честотният обхват на този стандарт покрива от DC до 20 kHz, което е достатъчно, за включване на честотата на захранването, използвана за електрозахранващите системи в Европа (50 Hz), и различните хармоници и междинни хармоници, възникващи в захранващата система. В този изключително нисък честотен обхват, електрическите и магнитните полета са независими и следователно и двете трябва да бъдат разглеждани при оценяване на облъчването.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Електроенергийните компании също използват радиочестотни предавания, за да оперират и поддържат своите мрежи и електроцентрали. По същия начин, други облъчвания от EMF могат да възникнат по време на операциите по поддръжката, например поради използването на ръчни електрически инструменти. Всички тези източници на EMF са извън обхвата на този стандарт.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Що се отнася до EMF в нискочестотния обхват, научната основа на директивата за EMF са указанията за здравето на ICNIRP, публикувани през 2010 г. [14]. Когато е необходимо обосноваване или уточняване на някои техническите изявления на настоящия документ се прави позоваване на тази научна основа.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2013/35/EU

Директива 2013/35/ЕС относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50647:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
10.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50647:2017