Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13165:2012+A2:2016

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия. Изисквания

Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification
15.11.2016 г.
14.12.2017 г.

Главна информация

90.93     4.05.2022 г.

90.00    4.05.2027 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.60  

английски   български  

Прилага се за оценяване на съответствието от 14.10.2016 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията към продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия, със или без външни обшивки или покрития, които се използват за топлоизолация на сгради. PU включва продукти от PUR и PIR. Продуктите се произвеждат във вид на плоскости.
Този европейски стандарт включва многослойни топлоизолационни продукти от PU, виж приложение D.
Продуктите, обхванати от този стандарт, се използват също за предварително изработени топлоизолационни системи и комбинирани топлоизоплационни продукти; експлоатационните характеристики на системите, включващи тези продукти, не са обхванати.
Този стандарт описва характеристиките на продуктите и включва процедури за изпитване, оценяване на съответствието, маркиране и етикетиране.
Този стандарт не специфицира изискваното ниво за дадена характеристика, което да бъде постигнато от продукта, за доказване на годността му за целите на определено приложение. Нивата, изисквани за дадено приложение, могат да бъдат намерени в нормативни актове или непротиворечащи стандарти.
Продукти с декларирано топлинно съпротивлние под 0,25 m2.K/W или деклариран коефициент на топлопроводност над 0,060 W/(m.K) при 10 °С не са обхванати от този европейски стандарт.
Този стандарт не обхваща изолационни продукти, положени на място, и продукти, които са предвидени за изолация на сградни и промишлени инсталации (обхванати от EN 14308).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13165:2012+A1:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13165:2012+A2:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.05.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 13165:2012+A2:2016/A3:2018

Свързан проект

Въвежда EN 13165:2012+A2:2016