Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 4983:2019

Бетонни и стоманобетонни елементи за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване за оценяване на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост

Reinforced concrete elements for prefabricated structures - Test methods for assessment of load bearing capacity, deformability and crack resistance
16.05.2019 г.

Главна информация

60.60     16.05.2019 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този български стандарт са определени методите за изпитване на готови бетонни продукти (елементи), изработени с напрягаща или обикновена армировка, от обикновен бетон и бетон с леки добавъчни материали, и за оценяването им по отношение носимоспособност (носеща способност), деформативност и пукнатиноустойчивост.
Прилага се при провеждане на изпитвания за:
— определяне на типа на продукта чрез изчисления, подкрепени от изпитване;
— определяне на типа на продукта чрез изпитване;
— производствен контрол;
— контролни изпитвания за проверка идентичността или качеството на доставени продукти;
— контролни изпитвания за определяне на показателите на продукта, свързани с определен етап от строителния процес.
Стандартът е предназначен за използване при изпитвания извън обхвата на български или европейски стандарти, както и в допълнение към стандартизирани методи за изпитване, доколкото не им противоречи. Правилата за оценяване, дадени в приложение Б, може да се прилагат за елементи, проектирани в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2005, БДС EN 1992-1-1:2005/А1:2015 и БДС EN 1992-1-1:2005/ NA:2015, и БДС EN 1992-2:2006 и БДС EN 1992-2:2006/NA:2015, за които не са регламентирани критерии за оценяване в нормативни документи или стандарти за съответните продукти. Приложение Б е приложимо и за каталожни продукти или такива, проектирани по различни от посочените по-горе нормативни и стандартизационни документи, когато се оценява и декларира тяхната носимоспособност, деформируемост и пукнатиноустойчивост съобразно изброените в тази точка части на Еврокодовете.
Стандартът не се отнася за елементи, подложени на динамични въздействия или на многократно повтарящи се натоварвания, и за изпитване на елементи, които са вече монтирани в сглобяемите конструкции на сградите и съоръженията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 4983:1986

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 4983:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2019 г.