Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13303:2017

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне загубата на маса на индустриални битуми след загряване

Bitumen and bituminous binders - Determination of the loss in mass after heating of industrial bitumen
14.12.2017 г.
14.11.2019 г.

Главна информация

90.93     30.11.2022 г.

90.00    30.11.2027 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.140     91.100.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за метод за определяне загубата на маса на промишлен битум след нагряване. Методът се използва за откриване на летливи компоненти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ползвателите на стандарта се поощряват да събират сравнителна информация за свързващи вещества при използване на EN 13303 и EN 12607-2 [1] при 163 °С, за да се улесни преходът към използване само на един стандарт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прилагането на този стандарт може да бъде свързано с опасни материали, действия и съоръжения. Този документ не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителят на този документ носи отговорност за установяване на подходящи мерки за безопасност и защита на здравето и за определяне на приложимостта на ограниченията на нормативните актове, преди неговото прилагане.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13303:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13303:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13303:2017