Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на водата. Указания за рутинно вземане на проба и подготовка на бентосни диатомеи от реки и езера

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за изследване на водни макрофити в течащи води

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за идентификация и изброяване на проби от бентосни диатомеи от реки и езера

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за оценяване на хидроморфологичните характеристики на реки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за обхвата и подбора на методите за изследване на риба

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за вземане на проба и обработване на пашкул от какавида Chironomidae (Разред Двукрили) за екологична оценка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за оценяване на изобилието от риба чрез методи с мобилна хидроакустика

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за количествени и качествени изследвания на морския фитопланктон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания относно междулабораторни сравнителни изследвания за екологична оценка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Експлоатационни изисквания и процедури за изпитване за съответствие на оборудване за мониторинг на вода. Автоматизирани устройства за вземане на проби (пробовземачи) от вода и отпадъчни води

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Стандарт с указания за оценяване на хидроморфологичните свойства на течащи и крайбрежни води

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на подбрани полициклични ароматни въглеводороди (PAH) в цели водни проби. Метод с използване на твърдофазова екстракция (SPE) с дискове SPE, комбинирана с газ-хроматографска масспектрометрия (GC-MS)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на органохлорни пестициди (OCP) в цели водни проби. Метод с използване на твърдофазова екстракция (SPE) с дискове SPE, комбинирана с газ-хроматографска масспектрометрия (GC-MS)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на подбрани полиброминатни дифенил етери (PBDE) в цели водни проби. Метод с използване на твърдофазова екстракция (SPE) с дискове SPE, комбинирана с газ-хроматографска масспектрометрия (GC-MS)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Ръководство за оценяване на биообема на микроводорасли

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Ръководство за количествено и качествено вземане на проби на фитопланктон от вътрешни водоеми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания относно методите за вземане на проби от безгръбначни в долния слой (hyporheic) на реките

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Стандарт с указания за определяне на хидроморфологичните условия в езерата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още