Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Течни нефтопродукти. Определяне на общите онечиствания. Част 1: Средни дестилати и горива за дизелови двигатели

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на общите онечиствания. Част 2: Метилови естери на мастни киселини

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Налягане на парите. Част 1: Определяне на налягането на наситени с въздух пари (ASVP) и изчисленото еквивалентно налягане на сухи пари (DVPE)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Налягане на парите. Част 3: Определяне на налягането на парите и изчисленото еквивалентно налягане на сухи пари (DVPE) (Метод на тройно разширение)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-67 още

Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне съдържанието на Ca, K, Mg и Na чрез оптичноемисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP OES)

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели с високо съдържание на FAME (B20 и B30). Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на качеството на горивата за дизелови двигатели при запалване. Метод с фиксирано отношение на компресионно запалване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Горива. Идентифициране на съвместимостта с превозни средства. Графично представяне на информация за потребителите

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на дестилационните характеристики при атмосферно налягане. Микродестилация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Автомобилни горива. Определяне на въглеводородни групи и избрани въглеводороди и кислородсъдържащи съединения. Газова хроматография с вакуумна ултравиолетова абсорбционна спектроскопия (GC-VUV)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Автомобилни горива. Определяне съдържанието на бутоксибензен в средни дестилати. Газхроматографски метод с пламъчно-йонизационен детектор (GC-FID)

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Автомобилни горива. Втечнен нефтен газ (LPG). Изисквания и методи за изпитване

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Гориво за дизелови двигатели. Оценка на смазочната способност чрез използване на устройство с високочестотно възвратно-постъпателно движение (HFRR). Част 1: Метод за изпитване (ISO 12156-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на ниско съдържание на сяра в автомобилни горива. Метод чрез енергийнодисперсионна рентгенофлуоресцентна спектрометрия (ISO/DIS 13032:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни горива. Метод чрез ултравиолетова флуоресценция (ISO/CD 20846)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Автомобилни горива. Парафиново гориво за дизелови двигатели и смеси с FAME. Основа за изискваните параметри и съответните им граници и определяне

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Горива за реактивни двигатели. Определяне съдържанието на меркаптанова сяра

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още