Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефтопродукти. Определяне на типове ароматни въглеводороди в средни дестилати. Метод на високоефективна течна хроматография и доказване чрез показателя на пречупване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Суров нефт, нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на плътност. Лабораторен апарат за измерване на плътност с чувствителен елемент на осцилиращата U тръба (ISO/DIS 12185:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на кинематичния вискозитет чрез изчисляване от измерените динамичен вискозитет и плътност. Метод чрез вискозиметър с постоянно налягане (ISO/DIS 18335:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на въглеводородните групи и кислородсъдържащите съединения в автомобилен бензин и в автомобилно гориво етанол (E85). Метод на многомерна газова хроматография (ISO/DIS 22854:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на динамичния вискозитет. Метод чрез вискозиметър Stabinger (ISO/DIS 23581:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет (ISO/FDIS 3104:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби (ISO/DIS 3170:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Суров нефт и течни нефтопродукти. Лабораторно определяне на плътност. Ареометричен метод. Изменение 1 (ISO 3675:1998/AWI Amd 1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Суров нефт и течни или твърди нефтопродукти. Определяне на плътност или относителна плътност. Методи с капилярен пикнометър и градуиран бикапилярен пикнометър. Изменение 1 (ISO 3838:2004/DAM 1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 5: Статистическа оценка на съответствието между два различни метода за измерване, които твърдят, че измерват едно и също свойство (ISO/FDIS 4259-5:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Бензин-разтворител за каучуковата промишленост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Терпентин минерален

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Норми за изчисляване роторите на центрофугите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти течни. Определяне на вискозитета с ротационен вискозиметър Реотест

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-67 още

Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нeфтопродукти. Определяне на условния вискозитет с вискозиметър на Engler

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още