Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Въглища. Определяне на водопоглъщащата способност

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-51 още

Въглища. Указания за вземане на проби от въглищни пластове

50.60 Край на гласуването

ТК-51 още

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-51 още

Въглища и кокс. Приблизителен анализ

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-51 още

Черни и антрацитни въглища и кокс. Определяне на летливи вещества

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-51 още

Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на разтворим в ацетон материал ("смолисто вещество") в разтворим в бензен екстракт

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Въглища. Определяне на пластичните свойства. Метод с пластометър на Gieseler с постоянен усукващ момент

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на арсен и селен. Метод със смес на Еschka и отделяне на хидрид

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на общото съдържание на живак във въглища

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на общото съдържание на кадмий във въглища

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Въглища. Определяне на разновидностите на сярата

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Въглища и кокс. Определяне на стойността на горната топлина на изгаряне

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на метали, които могат да бъдат екстрахирани в разредена солна киселина

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на общото съдържание на сяра чрез титриране по метода на Coulomb

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Черни и антрацитни въглища. Метод за измерване на набухването на черни и антрацитни въглища чрез използване на дилатометър

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне съдържанието на общ въглерод, водород и азот. Инструментален метод

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Черни и антрацитни въглища. Определяне на индекса на бухване в тигел

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Въглища. Определяне на спекаемост. Изпитване по Gray-King

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още