Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на безжични комуникационни устройства с основните ограничения и граничните стойности на облъчване, свързани с облъчването на човек от електромагнитни полета в честотния обхват от 30 MHz до 6 GHz: Ръчни устройства и устройства, монтирани в непосредствена близост до човешкото тяло

50.60 Край на гласуването

ТК-75 още

Електроизолационни материали. Определяне на въздействията на йонизационно лъчение. Част 4: Система за класификация при експлоатация в околни среди с лъчение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Определяне на напрегнатост на RF поле, плътност на мощността и SAR в близост до радиокомуникационни базови станции за целите на оценяването на облъчването на човек (IEC 62232:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-75 още

Основен стандарт за оценка на излагането на хора на електрически и магнитни полета от системи за безжичен пренос на енергия - модели, инструменти, числени методи и процедури (честотен обхват от 1 kHz до 10 MHz)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Качество на водата. Радон-222. Част 4: Метод за изпитване с двуфазно течно сцинтилационно броене (ISO/DIS 13164-4:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Качество на водата. Радий-226. Част 3: Метод за изпитване със съвместно утаяване и гама-спектрометрия (ISO/CD 13165-3)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Радиационна защита. Минимални критерии за спектроскопия с електронен парамагнитен резонанс (EPR) за дозиметрия с обратна сила на йонизиращо лъчение. Част 1: Общи принципи (ISO 13304-1:2020)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Радиационна защита. Минимални критерии за спектроскопия с електронен парамагнитен резонанс (EPR) за дозиметрия с обратна сила на йонизиращо лъчение. Част 2: Непосредствена дозиметрия на човешки зъбен емайл (ISO 13304-2:2020)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Радиационна защита. Мониторинг и вътрешна дозиметрия на конкретни материали. Част 2: Поглъщане на уранови съединения (ISO 16638-2:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-71 още

Радиационна защита. Критерии за ефективност на лаборатории, извършващи биологична дозиметрия чрез цитогенетика. Дицентричен анализ (ISO/DIS 19238:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Дозиметрия за излагане на въздействия на космическа радиация в гражданските въздухоплавателни средства. Част 3: Измервания на борда при авиационни височини (ISO 20785-3:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност. Радионуклиди, излъчващи алфа-, бета- и фотони. Референтни стандартни спецификации на измерване при калибриране на монитори за повърхностно замърсяване (ISO 8769:2020)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за радиоизотопни уреди. Типове и основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за реакторна техника. Типове. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания полупроводникови с електроннодупчест преход, силициеви спектрометрични. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Уреди радиометрични руднични. Типове и основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още