Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване с нефт и нефтени продукти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Хидросфера. Изисквания към опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване с пестициди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазване на подземните води от замърсяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазване на повърхностните води от замърсяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания за опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване при превозване на нефт и нефтопродукти с автомобилен транспорт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Семантика на езика за обмен на данни за подземни води

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Качество на водата. Стандарт с указания за определяне на хидроморфологичните свойства на езера

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за определяне степента на модификация на хидроморфологичните характеристики на междинни и крайбрежни води

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Ръководство в областта на лабораторните процедури за количествен анализ и идентифициране на макробезгръбначни от вътрешността на повърхностни води

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за количествено вземане на проби и изследване на проби от морска плиткодънна макрофауна (ISO 16665:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за морски биологични изследвания на твърдослойни колонии (ISO 19493:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 19: Ръководство за вземане на проби в морски седименти (ISO 5667-19:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 6: Ръководство за вземане на проби от реки и потоци (ISO 5667-6:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 6: Ръководство за вземане на проби от реки и потоци (ISO 5667-6:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на някои органохлорни инсектициди, полихлорирани бифенили и хлорбензени. Газхроматографски метод след течно-течна екстракция (ISO 6468:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Биологична класификация на реките. Част 1: Ръководство за интерпретация на данните за биологичното качество на течащите води, получени при изследване на бентосната макробезгръбначна фауна (ISO 8689-1:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Биологична класификация на реките. Част 2: Ръководство за начина на представяне на данните за биологичното качество на течащите води, получени при изследване на бентосната макробезгръбначна фауна (ISO 8689-2:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 11: Ръководство за вземане на проби от подземни води

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още