Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за използване на ISO 14001 за справяне с екологичните аспекти и условия по най-важните въпроси от околната среда. Част 2: Вода (ISO/FDIS 14002-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Оборудване за химводоочистка. Филтри йонообменни, еднослойни правоточни. Основни присъединителни размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-83 още

Опазване на природата. Хидросфера. Правила за опазване на водите от замърсяване с нефт и нефтопродукти при транспортирането им по тръбопроводи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на окисляемостта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на pH

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Оборудване за химическо пречистване на водата. Резервоари за приготвяне на разтвори на реагенти. Основни присъединителни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Оборудване за химическо пречистване на водата. Солоразтворители. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Оборудване за химическо пречистване на водата. Ред на диаметрите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Оборудване за химическо пречистване на водата. Резервоари за приготвяне на разтвори от реактиви. Присъединителни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Оборудване за химическо пречистване на водата. Солоразтворители. Присъединителни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Качество на водата. Определяне на хром. Атомно-абсорбционни спектрометрични методи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Газхроматографско определяне на някои избрани хлорфеноли във вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на биохимична потребност от кислород след n денонощия (БПКn). Част 2: Метод за неразредени проби (ISO 5815:1989, с промени)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-83 още

Качество на водата. Определяне на анионни повърхностноактивни вещества чрез измерване на индекс по метиленово синьо - MBАS (ISO 7875-1:1984, с промени)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на разтворими аниони с течна хроматография на йони. Част 3: Определяне на хромати, йодиди, сулфити, тиоцианати и тиосулфати (ISO 10304-3:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на азот. Част 1: Метод с минерализация и окисление с персулфат (ISO 11905-1:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на алуминий. Метод на атомно-абсорбционната спектрометрия (ISO 12020:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още