Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на азотен диоксид и азотен монооксид чрез хемилуминесценция

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на серен диоксид с ултравиолетова флуоресценция

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване концентрацията на озон с ултравиолетова фотометрия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на въглероден монооксид с недисперсионна инфрачервена спектроскопия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрациите на бензен. Част 1: Вземане на проба с помпа, последвано от термодесорбция и газхроматография

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Железопътна техника. Климатизатори за градски и крайградски подвижен състав. Основни показатели за комфорт и типови изпитвания.

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 2: Изпитване с излугване на хоризонтална динамична повърхност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Въздух на закрито. Част 11: Определяне емисиите на летливи органични съединения от строителни материали и мебели. Вземане на проби, съхранение на пробите и подготовка на образци за изпитване (ISO/DIS 16000-11)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-15 още

Въздух на закрито. Част 9: Определяне емисиите на летливи органични съединения от строителни продукти и мебели. Метод за изпитване на емисии в спални (ISO/DIS 16000-9:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Индофенолов метод за определяне съдържанието на амоняк в атмосферния въздух

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на атмосферния въздух. Методи за определяне на аерозоли на арсена

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на атмосферния въздух. Методи за определяне съдържанието на формалдехид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на атмосферния въздух. Метод за определяне на прах

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на атмосферния въздух. Метод за определяне на сероводород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на атмосферния въздух. Методи за определяне съдържанието на азотен двуокис

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на атмосферния въздух. Методи за определяне съдържанието на аерозоли на олово

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на атмосферния въздух. Методи за определяне флуороводород и флуориди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още