Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Уреди измерителни за контрол на замърсяването на въздуха. Класификация и общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Качество на въздуха. Сертифициране на автоматичните системи за наблюдение за прихващане на праховите частици, отделяни от стационарни източници. Експлоатационни критерии и процедури за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Определяне на отлаганията на бенз[a]антрацен, бензо[b]флуорантен, бензо[j]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, дибенз[a,h]антрацен и индено[1,2,3-cd]пирен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Енергийни характеристики на сгради. Определяне и отчитане на коефициенти на първичната енергия (КПЕ) и коефициент на емисии на CO2 . Общи принципи, модул M 1-7.

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 1: Източници на радон и неговите продукти с кратък период на разпад и свързаните методи за измерване (ISO 11665-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 11: Метод за изпитване за наличие на почвен газ с вземане на проби в дълбочина (ISO 11665-11:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 2: Цялостен метод за измерване за определяне концентрацията на средната потенциална алфа енергия на неговите продукти с кратък период на разпад (ISO 11665-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 3: Точков метод за измерване концентрацията на потенциалната алфа енергия на неговите продукти с кратък живот на разпад (ISO 11665-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 5: Методи за непрекъснато измерване на концентрацията на активност (ISO 11665-5:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 6: Точкови методи за измерване на концентрацията на активност (ISO 11665-6:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 7: Акумулиращ метод за оценяване степента на повърхностния поток (ISO 11665-7:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Качество на въздуха. Определяне на осреднената маса емисии и фактори на емисии за определено време. Общ подход (ISO 11771:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Установени практики за взимане на проби от отложени въздушно-преносими частици в човешката дихателна система (ISO 13138:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценка на пригодността на процедура за измерване чрез сравнение с изисквана неопределеност на измерване (ISO 14956:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Въздух в закрити помещения, атмосферен въздух и въздух на работно място. Вземане на проби и анализ на летливи органични съединения чрез сорбентна тръбичка (термична десорбция) капилярна газова хроматография. Част 1: Вземане на проба с помпи (ISO 16017-1:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Въздух в закрити помещения, атмосферен въздух и въздух на работното място. Вземане на проби и анализ на летливи органични съединения чрез сорбентна тръбичка/ термодесорбция/ капилярна газова хроматография. Част 2: Дифузионно вземане на проби (ISO 16017-2:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Указания за оценяване неопределеността на измерване (ISO 20988:2007)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Дефиниране и определяне на експлоатационните характеристики на системи за автоматично измерване (ISO 9169:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още