Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Екологични твърди матрици. Определяне на елементи с използване на масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Управление на събирането и транспортирането на отпадъци. Речник (ISO 24161:2022)

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-15 още

Твърди матрици по отношение на околната среда. Определяне на полихлорирани бифенили (PCB) чрез газхроматография - масселективна детекция (GC-MS) или детекция с електронно улавяне (GC-ECD) (ISO 18475:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-15 още

Характеризиране на околната среда чрез елуати от прецеждане от отпадъци и почви с използване на репродуктивно и токсикологично генно изразяване при водната бълха (Daphnia magna)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-15 още

Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб. Ръководство за работа, дезактивиране и контрол на отпадъците

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Характеризиране на отпадъци. Методология за определяне на поведението при излугване на отпадъци при определени условия

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Опаковане. Опаковки и околна среда. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Характеризиране на отпадъци. Терминология. Част 2: Термини и определения, свързани с управлението

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Определяне на съдържанието на въглеводороди в обхвата от C10 до C40 чрез газова хроматография

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Определяне на съдържанието на въглеводороди чрез гравиметрия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването с първоначално добавяне на киселина/основа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Подготвяне на проби от отпадъци за изпитване за екотоксичност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Обща рамка за подготовка и прилагане на план за вземане на проби

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването с непрекъснат контрол на pH

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Подготовка на порции за изпитване от лабораторната проба

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Изчисляване на сухо вещество чрез определяне на сух остатък или съдържание на влага

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Утайки, отпадъци, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на загубите при накаляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Почви, отпадъци, обработени биоотпадъци и утайки. Определяне на общото съдържание на органичен въглерод (TOC) чрез сухо изгаряне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още