Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вредни вещества в биологична среда. Тест хартиен за експресно определяне на холинестеразна активност в серум (плазма)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Идентификация на нефтен разлив. Нефт и сродни нефтопродукти. Част 1: Взeмане на проби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Идентификация на нефтен разлив. Нефт и сродни нефтопродукти. Част 2: Аналитичен метод и тълкуване на резултати, базирани на GC-FID и GC-MS анализи с ниска разделителна способност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Атмосферен въздух. Биомониторинг с висши растения. Метод на стандартизирана експозиция на тютюн

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Парникови газове. Част 1: Технически изисквания и ръководство на ниво организация за количествено определяне и докладване на емисиите от парникови газове и отстранените парникови газове (ISO 14064-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Парникови газове. Част 2: Технически изисквания и ръководство на ниво проект за количествено определяне, мониторинг и докладване на намалените емисии на парникови газове или на увеличените количества отстранени парникови газове (ISO 14064-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Парникови газове. Част 3: Технически изисквания и ръководство за верификация и валидиране на заявления за парникови газове (ISO 14064-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Основни принципи и изисквания към органи за валидиране и верифициране на информация по отношение на околната среда (ISO 14065:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Парникови газове. Въглероден отпечатък на продукти. Изисквания и указания за количествено определяне (ISO 14067:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Парникови газове. Количествено определяне и отчитане на емисиите от парникови газове, произтичащи от операции по транспортната верига (ISO 14083:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Адаптиране към климатични промени. Принципи, изисквания и указания (ISO 14090:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Приспособяване към промените на климата. Насоки за уязвимост, въздействие и оценяване на риска (ISO 14091:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Принципи за характеризиране на почвите, сградите и инфраструктурите, замърсени с радионуклиди, за целите на възстановяването (ISO 18557:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Пластмаси. Оценяване на съществената биоразградимост на материали, изложени на морски инокулати при мезофилни аеробни лабораторни условия. Методи за изпитване и изисквания (ISO 22403:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Въглероден и екологичен отпечатък на биологични пластмаси. Част 1: Общи принципи (ISO 22526-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Въглероден и екологичен отпечатък на биологични пластмаси. Част 2: Материален въглероден отпечатък, количество (маса) на CO₂, отстранен от въздуха и включен в полимерна молекула (ISO 22526-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Въглероден и екологичен отпечатък на биологични пластмаси. Част 3: Процес на въглероден отпечатък, изисквания и насоки за количествено определяне (ISO 22526-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Текстил и текстилни продукти. Пластмасови микрочастици от текстилни материали. Част 1: Определяне на загубата на влакна от тъкани по време на пране (ISO 4484-1:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още