Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на азотен диоксид и азотен монооксид чрез хемилуминесценция

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на серен диоксид с ултравиолетова флуоресценция

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Определяне на общата емисия на As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI и V

20.60 Край на периода за коментари

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване концентрацията на озон с ултравиолетова фотометрия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на въглероден монооксид с недисперсионна инфрачервена спектроскопия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрациите на бензен. Част 1: Вземане на проба с помпа, последвано от термодесорбция и газхроматография

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Железен (III) сулфат, твърд

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Превозни средства за събиране на отпадъци. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 4: Изпитване на шума, излъчван от превозни средства за събиране на отпадъци

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на запрашаемостта на насипни материали. Част 1: Изисквания и избор на методи за изпитване

00.60 Край на прегледа

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на запрашаемостта на насипни материали. Част 2: Метод с въртящ се барабан

00.60 Край на прегледа

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на запрашаемостта на насипни материали. Част 3: Метод на непрекъснато спадане

00.60 Край на прегледа

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценяване на оборудване за мониторинг на качеството въздуха. Част 1: Общи принципи за сертифициране

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценяване на оборудване за мониторинг на качеството въздуха. Част 2: Първоначално оценяване на системата за управление качеството на производителя и последващ сертификационен надзор на производствения процес

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценяване на оборудването за мониторинг на качеството на въздуха. Част 3: Критерии и процедури за изпитване на работните характеристики на стационарни автоматизирани системи за измерване при непрекъснат мониторинг на емисии от стационарни източници

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценяване на оборудване за мониторинг на качеството на въздуха. Част 4: Експлоатационни критерии и процедури за изпитване на преносими автоматизирани системи за измерване при периодично измерване на емисии от стационарни източници

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Качество на водата. Ръководство за вземане на пропорционални проби от мултихабитата/ мулти-местообитанието на бентосни/ дънни макро-безгръбначни животни от плитки реки

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Подвижни, несвързани с канал тоалетни кабини. Изисквания за обслужване и продукти, свързани с разполагане на кабините, както и санитарните продукти

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още