Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Вземане на проби на отделили се във въздуха частици и газове в зоната на дишане на оператора. Част 2: Вземане на проби на отделилите се газове (ISO 10882-2:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Атмосфера на работното място. Помпи за персонално вземане на проби от химични и биологични агенти. Изисквания и методи за изпитване (ISO 13137:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Атмосфера на работното място. Системи за краткосрочно измерване с индикаторни тръбички. Изисквания и методи за изпитване (ISO 17621:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Метали и металоиди в частици, носени от въздуха. Изисквания за оценяване на процедури за измерване (ISO 21832:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Газове и пари. Изисквания за оценяване на процедури за измерване чрез използване на устройства за вземане на проби с помпи (ISO 22065:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Газове и пари. Изисквания за оценяване на процедурите на измерване с използване на дифузни устройства за вземане на проби (ISO 23320:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Химичен агент, който присъства като смес от въздушни частици и пари. Изисквания за оценяване на процедурите на измерване с използване на уреди за вземане на проба (ISO 23861:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Минни машини. Системи за контрол на качеството на въздуха в заграждения за оператор. Изисквания за експлоатационни характеристики и методи за изпитване (ISO 23875:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

Въздух на работното място. Характеризиране на ултрафини аерозоли/наноаерозоли. Определяне на дисперсното разпределение и концентрация по брой на частиците чрез диференциални системи за анализ на електрическата подвижност (ISO 28439:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Въздух на работно място. Определяне на кадмий и кадмиеви съединения. Метод с пламъчна и електротермична атомно абсорбционна спектрометрия

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Определяне на парите на толуен диизоцианат с използване на филтри от стъклени влакна, покрити с 1-(2-пиридил) пиперазин, и анализ с високоефективна течна хроматография с ултравиолетови и флуоресцентни детектори

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Атмосфера на работно място. Контролиране и характеризиране на неопределеността при претегляне на събрани аерозоли (ISO 15767:2009)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Протокол за оценка на характеристиките на дифузионни устройства за вземане на проба

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на въздух на работно място. Взимане на проба и анализ на летливи органични съединения чрез течна десорбция/газова хроматография. Част 1: Метод на взимане на проба с помпи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на въздух на работно място. Взимане на проба и анализ на летливи органични съединения чрез течна десорбция/газова хроматография. Част 2: Метод на взимане на проба с дифузия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха на работното място. Определяне на общото количество органични изоцианатни групи във въздуха чрез използване на 1-(2-метоксифенил) пиперазин и течна хроматография

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-15 още

Въздух на работното място. Определяне на оловни прахови частици и оловни съединения. Методи с пламъчна и електротермична атомноабсорбционна спектрометрия (ISO 8518:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Определяне на бройната концентрация на носени във въздуха неорганични влакна чрез оптична микроскопия във фазов контраст. Метод с мембранен филтър (ISO 8672:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още