Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Определяне на привидна твърдост и микротвърдост (ISO 4498:2010)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Металографско определяне на микроструктурата. Част 1: Фотомикрографски изображения и описание (ISO 4499-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Металографско определяне на микроструктурата. Част 2: Измерване размера на зърната на WC (волфрамов карбид) (ISO 4499-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Металографско определяне на микроструктурата. Част 3: Измерване на микроструктурните елементи в твърди сплави на базата на Ti C, N) и WC/Кубични карбиди (WC/Cubic Carbide) (ISO 4499-3:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Металографско определяне на микроструктурата. Част 4: Характеризиране на порестост, въглеродни дефекти и съдържание на ета-фаза (ISO 4499-4:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди спечени сплави. Изпитване на натиск (ISO 4506:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени материали на желязна основа, навъглеродени или карбонитрирани. Определяне и проверка на дълбочината на закаления слой чрез изпитване на микротвърдост (ISO 4507:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Вземане на проби и изпитване на прахове с използване на спечени пробни тела (ISO 4884:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела без надрез за изпитване на удар (ISO 5754:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали. Спецификации (ISO 5755:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Прахова металургия. Горещо изостатично пресоване. Откриване на аргон с използване на методи за газова хроматография и масспектрометрия (ISO 5842:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Подготовка на проби за химичен анализ за определяне съдържанието на въглерод (ISO 7625:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Определяне на границата на провлачане при натиск

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 119/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 119/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 119/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 119/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 119/SC 4 още