Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Апарати за продължително наблюдение и контрол на радиоактивност в газообразни отпадъчни флуиди. Част 3: Специфични изисквания за монитори с радиоактивен благороден газ (IEC 60761-3:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апарати за продължително наблюдение и контрол на радиоактивност в газообразни отпадъчни флуиди. Част 4: Специфични изисквания за монитори с йод (IEC 60761-4:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апарати за продължително наблюдение и контрол на радиоактивност в газообразни отпадъчни флуиди. Част 4: Специфични изисквания за монитори с тритий (IEC 60761-5:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Апарати за заобикаляща и/или насочена еквивалентна (обявена) доза и/или монитори за бета, Х и гама излъчване. Част 1: Преносими апарати и монитори за работни места и заобикаляща околна среда (IEC 60846-1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Апарати за заобикаляща и/или насочена еквивалентна (обявена) доза и/или монитори за бета, Х- и гама излъчване. Част 2: Преносими апарати за целите на аварийна радиационна защита с висок обхват на бета и фотонна доза и обявена стойност на дозата (IEC 60846-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за наблюдение и контрол на радионуклиди в отпадни води и повърхностни води (IEC 60861:2006, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Електромедицински апарати. Ускорители на електрони в медицината. Функционални характеристики (IEC 60976:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване на еквивалентна (обявена стойност) на доза от неутрони в околната среда (IEC 61005:2014, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Инсталиране на монитори за наблюдение и контрол на персонала (IEC 61098:2003, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апарати за лъчетерапия. Устройства за отчитане на координати, преместване и скали за отчитане (IEC 61217:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Апаратура за радиационна защита. Измерване на персонална еквивалентна доза Hp(10) и Hp(0,07) за Х-излъчване, гама-излъчване, излъчване на неутрони и бета-излъчване. Измервателни уреди за директно отчитане на персонална еквивалентна доза (IEC 61526:2010, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Апаратура за измерване на радон и продукти при разпадане на радон. Част 2: Специфични изисквания за апаратура за измерване на радон 222Rn и 220Rn (IEC 61577-2:2014, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Апаратура за измерване на радон и продукти при разпадане на радон. Част 3: Специфични изисквания към апаратурата за измерване на продукти при разпадане на радон (IEC 61577-3:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Апаратура за измерване на радон и продукти при разпадане на радон. Част 4: Съоръжения за производството на еталонни атмосфери, съдържащи изотопи на радон и техните продукти при разпадане (IEC 61577-4:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване "in vivo". Класификация, общи изисквания и процедури за изпитване на портативни, преносими и неподвижни съоръжения (IEC 61582:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Фиксирани монитори за управление и откриване на гама излъчвания, които се съдържат в материали, подлежащи и неподлежащи на рециклиране и които се транспортират с пътни превозни средства (IEC 62022:2004, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Определяне на напрегнатост на RF поле, плътност на мощността и SAR в близост до радиокомуникационни базови станции за целите на оценяването на облъчването на човека (IEC 62232:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-75 още

Апаратура за радиационна защита. Монитори, инсталирани за откриване на радиоактивни и специални ядрени материали в националните граници (IEC 62244:2006, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още