Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на почви. Риск, основан на петролни въглеводороди. Част 1: Определяне на алифатни и ароматни фракции на летливи петролни въглеводороди с използване на газ-хроматография (статичен метод за горната част на колоната) (ISO 16558-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Риск, основан на петролни въглеводороди. Част 1: Определяне на алифатни и ароматни фракции на летливи петролни въглеводороди с използване на газ-хроматография (статичен метод за горната част на колоната). Изменение 1 (ISO 16558-1:2015/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на съдържанието на въглеводороди в реда от C10 до C40 с газхроматография (ISO 16703:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на въглерод и азот с близка инфрачервена спектрометрия (ISO 17184:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на общи и лесно освобождаващи се цианиди. Метод за анализ в непрекъснат поток (ISO 17380:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Газхроматографско определяне на летливи ароматни и халогенирани въглеводороди и избрани етери. Статичен метод за горната част на колоната (ISO 22155:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на избрани органокалаени съединения. Газхроматографски метод (ISO 23161:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Почви, обработени биоотпадъци, утайки и отпадъци. Изваряване на разтворими в царска вода фракции на елементи (ISO 54321: 2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Определяне на органохлорни пестициди и полихлорирани бифенили. Газ хроматографски метод с детектор с електронно захващане

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне на водно и киселинно разтворими сулфати

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне на общ азот. Модифициран метод на Kjeldahl

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне на фосфор. Спектрометрично определяне на фосфор, разтворим в разтвор на натриев бикарбонат

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Kачество на почвите. Определяне на съдържанието на общ азот чрез сухо изгаряне (елементен анализ)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне на нитратен азот, амонячен азот и общ разтворим азот във въздушно сухи почви с използване разтвор на калциев хлорид за екстракция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Минерализация за определянето на общо съдържание на елементи. Част 1: Минерализация с флуороводородна и перхлорна киселина

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне на обща сяра чрез сухо изгаряне

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Риск, основан на петролни въглеводороди. Част 2: Определяне на алифатни и ароматни фракции на полулетливи петролни въглеводороди с използване на газ-хроматография с пламъчно-йонизационна детекция (GC/FID) (ISO/TS 16558-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 190/SC 3 още