Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Хидрометрия. Минимални изисквания за ефективност и процедури за изпитване на съоръжения за мониторинг на водата. Устройства за определяне на дебита. Част 1: Инструменти за отворен канал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Качество на водата. Вземане на проби, извличане и запазване на ДНК от водата в околната среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата и на почвата. Определяне на токсичния ефект на седименти и почвени проби върху растежа, плодовитостта и размножаването на кръгли червеи Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на полихлорирани алкани с къса верига (SCCP) във вода. Метод с използване на газхроматографска масспектрометрия (GC-MS) и отрицателно-йонна химическа йонизация (NCI) (ISO 12010:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на следи от елементи чрез атомноабсорбционна спектрометрия с графитна пещ (ISO 15586:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на съдържанието на ортофосфат и общ фосфор с поточен анализ (FIA и CFA). Част 1: Метод с поточен инжекционен анализ (FIA) (ISO 15681-1:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на съдържанието на ортофосфат и общ фосфор с поточен анализ (FIA и CFA). Част 2: Метод с непрекъснат поточен анализ (CFA) (ISO 15681-2:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на разтворими силикати чрез поточeн анализ (FIA и CFA) и фотометрично откриване (ISO 16264:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на шест комплексообразуващи агенти. Газ-хроматографски метод (ISO 16588:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на шест комплексообразуващи агенти. Газ-хроматографски метод (ISO 16588:2002/Amd 1:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за количествено вземане на проби и изследване на проби от морска плиткодънна макрофауна (ISO 16665:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на избрани органични съединения на калая. Газ-хроматографски метод (ISO 17353:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на 15 полициклични ароматни въглеводороди (РАН) във вода с HPLC и флуоресцентна детекция след течно-течна екстракция (ISO 17993:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на избрани фталати с газ-хроматография/ мас-спектрометрия (ISO 18856:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на разтворената фракция на избрани активни фармацевтични съставки, продукти от трансформация и други органични вещества във вода и пречистени отпадъчни води. Метод с използване на високоефективна течна хроматография и масспектрометрично откриване (HPLC-MS/MS или -HRMS) след директно инжектиране (ISO 21676:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 19: Ръководство за вземане на проби в морски седименти (ISO 5667-19:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на фосфор. Спектрометричен метод с амониев молибдат (ISO 6878:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Хидрометрия. Минимални изисквания за ефективност и процедури за изпитване на съоръжения за мониторинг на водата. Устройства за определяне на дебита. Част 2: Контролна апаратура със затворен канал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още